Spotkanie NGO dot. Umowy Partnerstwa i alokacji środków UE dla Pomorza 10.02.

W imieniu Pełnomocnika Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Andrzeja Kowalczysa serdecznie zapraszam na nadzwyczajne spotkanie środowisk pozarządowych, poświęcone ustaleniom przyjętym przez Rząd RP w projekcie tzw. Umowy Partnerstwa! Umowa ta przesądza o podziale środków finansowych z budżetu UE pomiędzy poszczególne województwa w latach 2021-2027. Decyzje, które obecnie zapadają przesądzą o rzeczywistych możliwościach rozwojowych…

Zaktualizowane Standardy OWES

Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) stanowią dokument określający zadania OWES, sposób ich funkcjonowania oraz świadczenia usług na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych. Minister monitoruje, we współpracy z Komitetem Akredytacyjnym, przestrzeganie wysokiej jakości świadczonych przez OWES usług oraz standardów, m.in. poprzez ocenę wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz wizyty monitorujące i audyty w Ośrodkach.…