Twórz klastry, partnerstwa, franczyzy! PO WER 2.9

Pod koniec stycznia otworzony zostanie nabór wniosków na tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 31.01.2018 r. (od godz. 00.00) do dnia 16.02.2018 r. (do godz. 23.59). Wnioski należy składać tylko w…

Details

Granty na innowacje społeczne

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii realizuje obecnie projekt „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. Projekt ten zakłada inkubację, rozwinięcie i przetestowanie 60 pomysłów zgłoszonych przez innowatorów z całej Polski, którymi mogą być zarówno organizacje i instytucje, jak też osoby fizyczne. W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania grantu na innowacyjne rozwiązania w wysokości ok.…

Details

Aktualizacja wytycznych w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

9 stycznia 2018 r. został opublikowany komunikat w sprawie zmienionych „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”. Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, w tym w szczególności do instytucji zarządzających…

Details

XXI edycja Konkursu o tytuł “Dobroczyńca Roku”

Wystartowała dwudziesta pierwsza edycja Konkursu o tytuł “Dobroczyńca Roku”. Aby zgłosić firmę wypełnij wniosek na stronie wniosek.dobroczyncaroku.pl (Uwaga – nowy skrócony formularz!) – pamiętaj, że masz czas do 5 lutego 2018 roku. Nominacja firmy lub fundacji korporacyjnej, która wsparła Państwa działania rzeczowo, finansowo lub np. poprzez udostępnienie sali, sprzętu, wsparcie merytoryczne do tytułu „Dobroczyńca Roku…

Details

AKADEMIA BIZnES CLASS

AKADEMIA BIZnES CLASS  ma przygotować podmioty ekonomii społecznej do wdrożenia innowacyjnego produktu. Analiza pomysłów, szkolenia 
z marketingu i zarządzania organizacją, a także wsparcie konsultacyjne przedstawicieli biznesu i młodych artystów ma służyć dopracowaniu produktu oraz przygotowania podmiotów ES do uruchomienia sprzedaży. Przekazanie środków finansowych na rozwój produktu będzie wyrazem uznania dla tych podmiotów, które wykonają największą…

Details

Zabezpieczenia kredytów dla PS – do 500 000 złotych

Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowy o współpracy z dwoma największymi zrzeszeniami banków spółdzielczych – Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB Bankiem S.A. Będą one udzielać podmiotom ekonomii społecznej (PES) kredytów i pożyczek, zabezpieczonych z powołanego w BGK Funduszu Gwarancyjnego dla PES. Dzięki podpisanym umowom podmioty prowadzące działalność społeczną będą miały ułatwiony dostęp do finansowania komercyjnego.…

Details

III edycja konsultacji tematów badań antydyskryminacyjnych

Na początku 2018 r. Rzecznik Praw Obywatelskich już po raz trzeci zaprosi przedstawicieli organizacji pozarządowych i środowisk naukowych do zgłaszania propozycji tematów badań antydyskryminacyjnych. Rzecznik Praw Obywatelskich jako niezależny organ ds. równego traktowania jest zobowiązany, zgodnie z art. 17b pkt 2 ustawy z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, do prowadzenia niezależnych badań…

Details

Najnowsze informacje z Europejskiej Współpracy Terytorialnej

IV nabór w Interreg Europa Od kwietnia do połowy czerwca 2018 r. będziecie Państwo mogli składać aplikacje projektowe do Programu Interreg Europa 2014-2020. Ostateczna decyzja co do naboru zapadnie 13 i 14 marca 2018 r. w Sofii (Bułgaria) podczas spotkania komitetu monitorującego program. Więcej informacji – https://ewt.pomorskie.eu/-/iv-nabor-w-interreg-europa Tłumaczenie nowej wersji podręcznika beneficjenta Instytucje, które są…

Details

Nabór projektów – wzrost zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej

Przypominamy, że do 14 grudnia 2017 r. trwa nabór na projekty ukierunkowane na wzrost zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, realizowane wyłącznie przez akredytowane Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej, w ramach konkursu 6.3.2. Zainteresowanych złożeniem wniosku zapraszamy na konsultacje w dniu 6 grudnia w godzinach 12.00-15.00 do siedziby UMWP w Gdańsku, ul. Augustyńskiego 2 ( sekretariat –…

Details

Sejm przyjął zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych

Większe wsparcie finansowe dla spółdzielni socjalnych, ułatwienia w ich zakładaniu i funkcjonowaniu czy umożliwienie tworzenia konsorcjów spółdzielczych – między innymi takie zmiany zakłada uchwalona dziś przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw. Liczba założycieli i nowy profil spółdzielni Zmiany w dotychczasowych przepisach mają na celu ułatwienie zakładania spółdzielni socjalnych…

Details