Pomóż wybrać projekt, który dostanie 50 000

Dwa miesiące weekendowych zjazdów warsztatowych, godziny mentoringu i wspólnej pracy na terenie Campus Warsaw, A Google Space. Wszystko po to, aby przygotować narzędzie online w ramach Funduszu Sektora 3.0, które wesprze organizacje pozarządowe i wpisze się w nurt ekonomii współdzielenia. Tegoroczna edycja Funduszu skupiona była wokół zagadnienia sharing economy. Zadaniem uczestników warsztatów w trakcie inkubacji,…

Details

„Aktywne Sołectwo Pomorskie” do 10 tys. zł

Gminy mogą dostać do 10 tys. zł na m.in. remont świetlicy wiejskiej, budowę boiska czy siłowni pod chmurką. Wnioski o dofinansowanie można składać do końca lutego 2018 r.   Pomoc finansowa samorządu województwa pomorskiego dla mieszkańców wsi obejmuje wyłącznie projekty inwestycyjne. Przedsięwzięcie „Aktywne Sołectwo Pomorskie” ma wspierać rozwój demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego.   Wygoda…

Details

Horyzont Zawodowy – projekt dla osób po 30 roku życia

Projekt adresowany jest do 80 niepracujących mieszkańców województwa pomorskiego po 30 roku życia, którzy należą do jednej z poniższych grup: – kobiety, – osoby w wieku 50+, – osoby z niepełnosprawnościami, – osoby długotrwale bezrobotne, – osoby z wykształceniem najwyżej średnim. Fundacja Gospodarcza zapewnia kompleksowe wsparcie psychologiczne i merytoryczne w postaci: indywidualnego poradnictwa zawodowego, warsztatów podnoszących kompetencje społeczno-zawodowe (Komunikacja…

Details

Twórz klastry, partnerstwa, franczyzy! PO WER 2.9

Pod koniec stycznia otworzony zostanie nabór wniosków na tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 31.01.2018 r. (od godz. 00.00) do dnia 16.02.2018 r. (do godz. 23.59). Wnioski należy składać tylko w…

Details

Granty na innowacje społeczne

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii realizuje obecnie projekt „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. Projekt ten zakłada inkubację, rozwinięcie i przetestowanie 60 pomysłów zgłoszonych przez innowatorów z całej Polski, którymi mogą być zarówno organizacje i instytucje, jak też osoby fizyczne. W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania grantu na innowacyjne rozwiązania w wysokości ok.…

Details

Aktualizacja wytycznych w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

9 stycznia 2018 r. został opublikowany komunikat w sprawie zmienionych „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”. Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, w tym w szczególności do instytucji zarządzających…

Details

XXI edycja Konkursu o tytuł “Dobroczyńca Roku”

Wystartowała dwudziesta pierwsza edycja Konkursu o tytuł “Dobroczyńca Roku”. Aby zgłosić firmę wypełnij wniosek na stronie wniosek.dobroczyncaroku.pl (Uwaga – nowy skrócony formularz!) – pamiętaj, że masz czas do 5 lutego 2018 roku. Nominacja firmy lub fundacji korporacyjnej, która wsparła Państwa działania rzeczowo, finansowo lub np. poprzez udostępnienie sali, sprzętu, wsparcie merytoryczne do tytułu „Dobroczyńca Roku…

Details

AKADEMIA BIZnES CLASS

AKADEMIA BIZnES CLASS  ma przygotować podmioty ekonomii społecznej do wdrożenia innowacyjnego produktu. Analiza pomysłów, szkolenia 
z marketingu i zarządzania organizacją, a także wsparcie konsultacyjne przedstawicieli biznesu i młodych artystów ma służyć dopracowaniu produktu oraz przygotowania podmiotów ES do uruchomienia sprzedaży. Przekazanie środków finansowych na rozwój produktu będzie wyrazem uznania dla tych podmiotów, które wykonają największą…

Details

Zabezpieczenia kredytów dla PS – do 500 000 złotych

Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowy o współpracy z dwoma największymi zrzeszeniami banków spółdzielczych – Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB Bankiem S.A. Będą one udzielać podmiotom ekonomii społecznej (PES) kredytów i pożyczek, zabezpieczonych z powołanego w BGK Funduszu Gwarancyjnego dla PES. Dzięki podpisanym umowom podmioty prowadzące działalność społeczną będą miały ułatwiony dostęp do finansowania komercyjnego.…

Details

III edycja konsultacji tematów badań antydyskryminacyjnych

Na początku 2018 r. Rzecznik Praw Obywatelskich już po raz trzeci zaprosi przedstawicieli organizacji pozarządowych i środowisk naukowych do zgłaszania propozycji tematów badań antydyskryminacyjnych. Rzecznik Praw Obywatelskich jako niezależny organ ds. równego traktowania jest zobowiązany, zgodnie z art. 17b pkt 2 ustawy z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, do prowadzenia niezależnych badań…

Details