O Szkole Menedżerów Ekonomii Społecznej:

 Zadaniem SMES jest zwiększenie kompetencji zarządczych i menedżerskich dla 20 pracowników PES, którzy chcieliby podnieść swoją wiedzę oraz nabyć praktyczne umiejętności w dziedzinie zarządzania podmiotami ekonomii społecznej.

Celem stworzenia kursu menedżerskiego z zakresu zarządzania podmiotami ekonomii społecznej jest rozwój kompetencji umożliwiających tworzenia strategii organizacji i przedsiębiorstw społecznych, marek, rozwoju produktu i usługi, usprawniania procesów oraz tworzenia skutecznej komunikacji. Rozwój umiejętności zintegrowanego zarządzania procesami i decyzjami podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw i służy ogólnemu rozwojowi przedsiębiorstw pomaga również zaprojektować biznes społeczny, którego jeszcze nie ma. Warto nauczyć się zintegrowanego podejścia do projektowania całej organizacji, nie tylko wytwarzanych produktów czy kreowanych usług, ale również strategii firmy czy marki. Takie podejście daje gwarancję dostarczenia prawdziwych korzyści klientom oraz tworzenia spójnej i wyrazistej marki.


W trakcie kursu osoba uczestnicząca:

 – określi i zaplanuje projekt rozwoju menedżera/ki

– dokona zmian w zamierzonym kierunku rozwoju w komfortowym, bezpiecznym, inspirującym otoczeniu

– osiągnie poziom zrozumienia własnych i społecznych mechanizmów działania, wzorców myślowych, strategii decyzyjnych i motywacyjnych

– będzie pracować nad niechcianymi zachowaniami, trudnymi sytuacjami, nawykami

– lepiej zrozumie swoje zasoby i zasoby otoczenia i nauczy się, jak je wykorzystać w konstruktywny i bezpieczny sposób

– nauczy się efektywnie zarządzać pracą swoją i zespołu

– lepiej zrozumie warunki, jakie są niezbędne do samorozwoju i rozwoju organizacji (przedsiębiorstwa).

 

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka uzyskuje certyfikat, który potwierdza zdobycie kompetencji do prowadzenia samodzielnej pracy w zakresie zarządzania podmiotami ekonomii społecznej w odpowiedzialny i niezależny sposób. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest aktywny udział w zajęciach, realizacja zadań indywidualnych, przedstawienie wyników projektu rozwoju (efekty indywidualnego planu rozwoju) oraz udział w sesji podsumowującej (zebranie i utrwalenie wiedzy i doświadczeń całego kursu).

 

Dla kogo:

 

Osoby uczestniczące w projekcie “Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny”, które zarządzają podmiotami ekonomii społecznej lub które przygotowują się do podjęcia zarządzania w podmiotach ekonomii społecznej.

 

Kurs skierowany jest do praktyków – menedżerów/ek, specjalistów/ek zorientowanych na przyszłość lub osób, które przygotowują się do przyjęcia takich ról w swojej organizacji, przedsiębiorstwie.

Adresowane są szczególnie do tych osób, które chcą się rozwijać, są ambitne i lubią zmiany, innowacyjne rozwiązania, są zawsze „krok do przodu”.

 

Przy kwalifikowaniu do udziału w SMES w celu oceny praktycznego doświadczenia kandydata/ki, przyjmuje się kryterium:

– realizacja i podjęcia zarządzania w podmiocie ekonomii społecznej – rozumiane jako faktyczne działanie zgodne z pełnioną/planowaną rolą w zespole/organizacji w zakresie procesów i decyzji mających zapewnić warunki do efektywnego funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów, niekoniecznie umocowane formalnie (np. stanowiskiem, zapisami w umowie).

 

Cel:

SMES umożliwi nabycie podstawowych umiejętności i przygotuje do stosowania podstawowych technik zarządzania w podmiotach ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwach społecznych w odpowiedzialny i niezależny sposób.

 

Czas trwania:

 

126 godzin zajęć teoretyczno-praktycznych

10 godzin indywidualny program rozwoju uczestnika/czki

4 – 5 miesięcy-czas trwania SMES

 

Organizacja zajęć:

 

Zajęcia w ramach SMES odbywają się w piątki, soboty i niedziele, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Odbędą się 2 sesje wyjazdowe w okolicach Trójmiasta (podczas których zostanie zapewniony nocleg oraz wyżywienie), pozostałe zajęcia będą odbywały się w Sopocie. Każdy uczestnik otrzyma zestaw materiałów niezbędnych do realizacji kursu.

 

Miejsce realizacji:

 

Sesja wyjazdowa: do 50 km od Trójmiasta

Szkolenie SMES: siedziba Caritas Archidiecezji Gdańskiej (al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot)

 

Program:


Moduł I  Kompetencje interpersonalne

 

30 h / projekt rozwojowy

Sesja wyjazdowa: trening interpersonalny, sesja kreatywna –  prowadząca Alicja Gotowczyc

 

10 h / indywidualny program rozwoju (prowadzony równolegle podczas całego programu SMES) – prowadząca Eliza Wójcik

 

Moduł II  Warsztaty zarządzania podmiotem ekonomii społecznej

 

30 h / Warsztaty: rozwój umiejętności planowania i podejmowania decyzji, organizowania, przewodzenia, motywowania i kontrolowania– prowadząca Alicja Gotowczyc

Obszar rozwojowy: przywództwo angażujące – warsztaty wspierające zmianę stylu przywództwa w kierunku większej otwartości na autonomię, inicjatywę i zaangażowanie pracowników. Jego istotą jest połączenie oddziaływań na trzech poziomach: inspiracji płynącej z realnych przykładów w polskich organizacjach i konsultacji ich własnych wyzwań; samoświadomości  wynikającej z doświadczenia różnych stylów prowadzenia rozmów z pracownikiem, negocjacje jako forma komunikowania się działalności pes, negocjacje a konflikt; umiejętności stosowania konkretnych narzędzi menedżerskich i coachingowych.

 

30 h / Warsztaty: projektowanie i zarządzanie procesami rozwojowymi, w tym zarządzanie strategiczne – prowadząca Alicja Gotowczyc

Obszar rozwojowy: projekty i procesy rozwojowe – warsztaty wspierające strategiczne, długofalowe projektowanie i zarządzanie zmianą, projektowanie doświadczeń i innowacji. Zestaw metod i narzędzi wspierających proces projektowania, prowadzenia i ewaluacji procesów. Poszerza wiedzę o różnych formach rozwoju kompetencji (mentoring, coaching, facylitacja, webinaria i inne) do prowadzenia diagnozy potrzeb i korzystania z jej wyników; określania celów działań rozwojowych i monitorowania ich realizacji; planowania procesu rozwojowego, z wykorzystaniem różnorodnych form rozwoju kompetencji; angażowania interesariuszy procesów rozwojowych; wyboru podwykonawców i monitorowaniu jakości ich pracy; wzmacniania efektów działań rozwojowych. Ewaluacja interwencji społecznej.

 

20 h / Warsztaty: tożsamość organizacji, public relations – prowadzący zostanie podany w późniejszym terminie

Obszar rozwojowy: budowanie pozycji i przygotowanie do współpracy. Relacje z kluczowymi interesariuszami działań wewnątrz organizacji es – po to, by jak najlepiej dopasować działania rozwojowe do potrzeb pracowników i strategicznych kierunków rozwoju organizacji; zewnętrznymi i wewnętrznymi specjalistami świadczącymi usługi – po to, by zapewnić płynną realizację, najwyższą jakość i wewnętrzną spójność wszystkich realizowanych w ramach przedsiębiorstwa działań. Ponadto: anatomia trendów (rozpoznawanie i używanie mód, stylów działania, kształtowanie zmiany), identyfikacja potrzeb i kreowanie tożsamości.

 

10 h / Warsztaty: instytucjonalne usytuowanie przedsiębiorstwa społecznego, prawne uregulowanie działalności przedsiębiorstwa społecznego, praktyki działalności firm społecznych – prowadzący zostanie podany w późniejszym terminie

Obszar rozwoju: istota, cechy, formy, praktyki zarządzania przedsiębiorstwem społecznym. Działalność przedsiębiorstwa społecznego. Doradztwo, szkolenie, wymiana wiedzy. Ustawy, przepisy, obowiązki, zamówienia publiczne (udział), modele działań rozwojowych (konsorcja społeczne).


Moduł III  Sesja certyfikacyjna

 

6 h podsumowanie: ocena pracy nad projektem rozwojowym (udział w coachingu) oraz grupowa sesja podsumowująca zakończoną wręczeniem certyfikatów – prowadząca Alicja Gotowczyc

 

 

Kadra SMES to m.in.:


Alicja Gotowczyc

Kreatorka zmian w biznesie i organizacjach społecznych

– Praktyk z 20 letnim doświadczeniem menadżerskim w międzynarodowych firmach, która od 2005 roku tworzyła i realizowała programy rozwojowe dla menadżerów liniowych, executive i przedsiębiorców. Oprócz tego zajmuje się szkoleniami i jest certyfikowaną Biznes Coach dla kadry zarządzającej. Jest także LeadMentorką programów mentoringowych dla biznesu i organizacji, wykładowczynią akademicką i współtwórczynią studiów podyplomowych.

 

Eliza Wójcik

Jeśli tylko możesz sobie coś wyobrazić, możesz też to osiągnąć

– Międzynarodowy coach/mentor z 12-letnim doświadczeniem i jedyna osoba z Polski certyfikowana przez osobistego doradcę Billa Gatesa i Steva Jobsa –  Roberta Diltsa oraz przez Stephena Gilligana jako Generative Coach. Coach, mentor, trenerka biznesu zajmująca się pracą z zespołem i budowaniem kompetencji.

 

Kontakt dot. skierowania do udziału w Szkole Menadżerów Ekonomii Społecznej:

-Marcin Gawiuk – specjalista ds. edukacji menedżerskiej

-E-mail: mgawiuk@caritas.gda.pl

-Tel.: 604 493 893

-Przyjdź: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot