W tym miejscu znajdziecie dokumenty dotyczące naboru wniosków dla uczestników projektu OWES Dobra Robota na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

 

REGULAMIN – pobierz regulamin i zapoznaj się z nim

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Regulaminu Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego

Załącznik nr 2 do Regulaminu Biznesplan

Załącznik nr 3 do Regulaminu Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji

Załącznik nr 4 do Regulaminu Harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcia pomostowego

Załącznik nr 5 do Regulaminu Oświadczenie osoby która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy w PS

Załącznik nr 6 do Regulaminu Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Załącznik nr 7 do Regulaminu Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 8 do Regulaminu Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 9 do Regulaminu_Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Załącznik nr 9.1 do Regulaminu KOW Karta oceny formalnej wniosku

Załącznik nr 9.2 do Regulaminu KOW Karta oceny merytorycznej biznesplanu

Załącznik nr 9.3 do Regulaminu KOW Deklaracja bezstronności i poufności

Załącznik nr 10 do Regulaminu umowa o udzielenie bezzwrotnego wspracia finansowego_dotacja

Załącznik nr 11 do Regulaminu umowa o podstawowe przedłużone wsparcie pomostowe

Załącznik nr 12 do Regulaminu wniosek odwoławczy

Załącznik nr 13 do Regulaminu Oświadczenie istniejącego PS i PES ekonomizującego się

Załącznik nr 14.1 do Regulaminu Oświadczenie nowo utworzonego PS – osoba fizyczna

Załącznik nr 14.2 do Regulaminu Oświadczenie nowo utworzonego PS – osoby prawne

Załącznik nr 15 do Regulaminu Formularz informacji – pomoc publiczna

Załącznik nr 16 do Regulaminu Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu – pomoc publiczna

Załącznik nr 17 do Regulaminu Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej – pomoc publiczna

Załącznik nr 18 do Regulaminu Informacja o uzyskanej pomocy de minimis

Załącznik nr 19 do Regulaminu Opinia Doradcy w zakresie przygotowania do realizacji Biznesplanu PS

Załącznik nr 20 do Regulaminu Wzór weksla

Załącznik nr 21 do Regulaminu Wzór deklaracji wekslowej

Załącznik nr 22 do Regulaminu Oświadczenie o rachunku bankowym przedsiębiorstwa społecznego

Załącznik nr 23 do Regulaminu Oświadczenie dot.rozliczenia finansowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 24 do Regulaminu Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z Biznesplanem

Załącznik nr 25 do Regulaminu Zestawienie poniesionych wydatków

Dokumenty dot. przyznawania wsparcia finansowego – POBIERZ PACZKĘ DOKUMENTÓW