Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 (nagranie webinaru)

Webinarium odbyło się 5 marca 2021 i było poświęcone włączeniu społecznemu w Polityce Spójności i Krajowym Planie Odbudowy, czyli w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027. Prezentacja: Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027 – POBIERZ Ekspertem podczas webinarium był: Łukasz Mikulec – przedstawiciel Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. ŻRÓDŁO

Fundusz Pomocowy 2020 – Otwarty konkurs grantowy 2021

Konkurs w skrócie Maksymalna kwota dotacji: do 40.000 zł. w tym kwota na rozwój instytucjonalny: nie więcej niż 7.000 zł. Okres realizacji projektów: 1 czerwca –30 listopada 2021. Koszty administracyjne: do 15% wnioskowanej dotacji. Wkład własny: nie wymagany. Termin składania wniosków: do 10 kwietnia na platformie witkac.pl. Bezpośredni link do rejestracji wniosku opublikowany zostanie 1.04.2021. Przed tym terminem wniosek można…

Raport z realizacji RPO WP 2014-2020 (z 31 stycznia 2021 r.)

Raport prezentuje aktualny stan realizacji Programu regionalnego województwa pomorskiego. Przedstawia także realizowane przez Zarząd Województwa Pomorskiego działania finansowane ze środków RPO WP 2014-2020, których celem jest ograniczenie negatywnych skutków pandemii koronawirusa na terenie województwa pomorskiego. Do 31 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił 2 137 projektom dofinansowania o łącznej wartości 7,8 mld zł, co…

Wyniki oceny formalnej “Od wykluczenia do aktywizacji”

Przedstawiamy listę ofert odrzuconych formalnie podczas oceny ofert złożonych w ramach konkursu “Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”. Zgodnie z regulaminem konkursu w niektórych sytuacjach możliwe jest uzupełnienie braków formalnych.  Dokumenty uzupełniające należy wysłać w terminie 5 dni roboczych od dnia opublikowania listy ofert odrzuconych formalnie na stronie https://www.ekonomiaspołeczne.gov.pl, czyli do dnia 5.marca br. Dokumenty uzupełniające należy przesłać…

Apel Pomorskich Organizacji Pozarządowych w sprawie budżetu unijnego

APEL pomorskich organizacji pozarządowych w sprawie zwiększenia budżetu środków unijnych w ramach Umowy Partnerstwa dla Województwa Pomorskiego na finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 PODPISZ TUTAJ Przystąpienie, w 2004 roku, Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej było jednym z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Było również szczególnym wydarzeniem dla polskiego sektora organizacji pozarządowych, zmieniającym w dużym stopniu jego…

Nabór na stanowisko – koordynatora/ki merytorycznego/ej

Poszukujemy osoby wykonującej zadania koordynatora/ki merytorycznego/ej w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Stanowisko współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 6, Działanie…